Všeobecné obchodní podmínky Dr.Digital

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Dr. Digital s.r.o., se sídlem U kněžské louky 2125/51, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO 08714606 , zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 323840/SL1/MSPH vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail info@drdigital.cz, telefonní číslo 739 179 249 („My” nebo „Poskytovatel”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto zákazníků, a Nás, jakožto poskytujících služby, vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím objednávky na webových stránkách www.drdigital.cz 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde ODKAZ.

 

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí webového portálu www.dr.digita.cz

Poskytnutím služby se rozumí zejména zapůjčení monitorovacího zařízení včetně návodu a nezbytného příslušenství na dohodnutou dobu, (minimálně však 3 měsíce), jeho přeprava k zákazníkovi, vyhodnocení záznamů lékařem a technická a zdravotní podpora během doby monitorace.

 

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese www.drdigital.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

 

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat individuálně. Odchylná, individuální ujednání ve smlouvě (tj. v rámci objednávky služeb) mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uzavření smlouvy

Objednávat službu je možno následujícími způsoby:

 

● Prostřednictvím webového portálu na www.drdigital.cz pomocí objednávkového formuláře,

● elektronickou poštou na adrese info@drdigital.cz

 

Webové rozhraní portálu obsahuje seznam služeb nabízeného poskytovatelem zákazníkovi včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a se všemi souvisejícími poplatky. Nabídka služeb a ceny těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb, umístěných na webovém rozhraní portálu jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb.

 

Pro objednání služby vyplní zákazník objednávkový formulář na webovém rozhraní portálu. Objednávkový formulář pro pacienty obsahuje kontaktní informace a způsob úhrady. 

 

Objednávku odešle zákazník poskytovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel (neprodleně) po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou nebo telefonicky, a to na adresu elektronické pošty nebo telefonní číslo zákazníka uvedenou v kontaktních informacích dané objednávky.

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky, jež je zákazníkovi sděleno telefonicky (na telefonní číslo uvedené v objednávce), nebo mu je zasláno elektronickou poštou (a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedené v dané objednávce).

 

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, podmínkami objednávané služby a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

 

Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem smlouvu porušily (včetně obchodních podmínek).

 

Zákazník souhlasí při uzavírání smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

 

3. Cena služeb a platební podmínky

Cenu služby dle smlouvy může zákazník uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

 

● Bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 290972720/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet poskytovatele“).

 

Na službu se nevztahuje DPH, jelikož se jedná o zdravotní službu. Na základě smlouvy poskytovatel vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny služby a odešle jej v elektronické podobě.

 

Seznam přístrojů k zapůjčení a jejich hodnoty

 

● Multiparametr monitor Vitálních funkcí : 7.000,- Kč,

● Tablet – 7.000,- Kč

 

4. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy – písemně, elektronicky nebo telefonicky. Poskytovateli vzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s poskytnutím služby. Tyto náklady jsou rovny ceně služeb, které si zákazník objednal. V případě odstoupení od smlouvy se tedy zákazníkovi nevrací již uhrazená cena za službu.

 

Poskytovatel má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy v případě nedodržení obchodních podmínek zákazníkem.

 

V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit veškeré zapůjčené vybavení do 5 dnů od odstoupení od smlouvy v případě, že Smlouva netrvala alespoň rok.

 

5. Přeprava a dodání monitorovacího zařízení

Způsob doručení zboží určuje poskytovatel. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno monitorovací zařízení (dále jen „balíček“)  doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno ve smlouvě, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním balíku.

 

Při převzetí balíku od přepravce, je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu balíku a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do balíčku nemusí zákazník  balík od přepravce převzít. Převzetím balíku zákazník stvrzuje, že obal balíčku byl neporušen.

 

Další práva a povinnosti stran při přepravě balíků mohou upravit zvláštní dodací podmínky poskytovatele, jsou-li poskytovatelem vydány.

 

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel odpovídá zákazníkovi za to, že poskytnuté monitorovací zařízení je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad.  V případě, že monitorovací zařízení při převzetí zákazníkem není ve shodě se smlouvou, má zákazník právo na to, aby poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou.

 

Zákazník bere na vědomí, že od okamžiku převzetí balíku do okamžiku jeho zpětného podání přepravci po skončení doby monitorace přebírá za balíček hmotnou odpovědnost. V případě ztráty, nebo poškození monitorovacího zařízení se zákazník zavazuje uhradit poskytovateli vzniklou škodu.

 

Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní portálu (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní portálu.

 

Zákazník není oprávněn při využívání webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní portálu. Webové rozhraní portálu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.

 

Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za průběh léčby jiných poskytovatelů zdravotní péče a případné zdravotní komplikace vzniklé ve vztahu k takové léčbě, v průběhu monitorace. 

Doba reakce na zdravotní záznam jiných poskytovatelů, nahraný do webového portálu, s potenciálně závažným nálezem se odvíjí od závažnosti takového nálezu.

 

Poskytovatel nenese odpovědnost za zdravotní komplikace způsobené používáním přístroje (např. kožní reakce na elektrody).

 

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem poskytovateli za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném a účinném znění. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2023. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Dodatek č.1
CHAT s Lékařem prostřednictvím Virtuální kliniky

O zdravotní službu ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů půjde pouze tehdy, pokud již pacient (klient) má u zmíněného poskytovatele založenou zdravotnickou dokumentaci. Ačkoliv bude splněno zmíněné v předchozí větě, je nutné přijímat distanční zdravotní služby ve srovnání s fyzickou přítomností pacienta ve zdravotnickém zařízení s vyšší mírou obezřetnosti a vždy důkladně z pozice klienta (pacienta) zvážit v součinnosti s distančně konzultujícím lékařem.

 

 

Kontakt

Zaujali jsme Vás? Neváhejte nás kontaktovat nebo

nám nechte Váš e-mail a my se ozveme.

info@drdigital.cz

Kontakt

Zaujali jsme Vás? Neváhejte nás kontaktovat, nebo nám nechte

Váš e-mail a my se ozveme.

info@drdigital.cz

Dr-Digital-no-legs